Regulamin naboru

Warsztaty chemiczne

Pikniki naukowe

REGULAMIN UDZIAŁU PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PROJEKCIE „MAGIA ŚWIATŁA ŁUKASIEWICZA – WARSZTATY CHEMICZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM – ETAP I” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022, 2022/2023 I 2023/2024

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału przedszkoli i szkół podstawowych w projekcie „Magia Światła Łukasiewicza- warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- etap I” (zwanym dalej projektem), którego organizatorem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” (zwana dalej Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia”), z siedzibą przy ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: info@icso.lukasiewicz.gov.pl, strona internetowa: www.icso.lukasiewicz.gov.pl; www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl. Projekt dofinansowany z budżetu Państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego.
 2. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.
 3. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024. Terminy dwudniowych warsztatów dla przedszkola/szkoły będą ustalane odrębnie.
 4. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 12 przedszkoli/szkół.
 5. Projekt polega na popularyzacji nauki wśród dzieci m.in. poprzez realizację cyklu warsztatów chemicznych prowadzonych przez Ignacego Łukasiewicza oraz pracowników z Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”. W każdej placówce przez 2 dni odbywać się będą warsztaty dla 4 grup/klas (2 grupy/klasy dziennie).
 1. Warunki oraz tryb aplikowania do udziału w projekcie
 1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie on-line za pośrednictwem stron www projektu tj. magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl w terminie od 21 lutego 2022 roku do 25 lutego 2022 roku do godz.15:00.
 2. Do udziału w projekcie mogą przystąpić przedszkola i szkoły podstawowe z województw opolskiego i śląskiego.
 3. Uczestnikami projektu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej z placówek oświatowych wymienionych w punkcie II.2 Regulaminu.
 4. Przedszkole/szkoła aplikująca o przystąpienie do projektu posiada co najmniej 4 grupy/klasy 25-osobowe, które będą mogły wziąć udział w warsztatach. Tym samym placówka gwarantuje uczestnictwo grupy min. 100 osób w projekcie.
 5. Nabór placówek do projektu zostanie przeprowadzony w formie otwartej rekrutacji przy zachowaniu zasady bezstronności i przejrzystości. Decyduje kolejność zgłoszeń poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
 6. Przed przystąpieniem do wypełnienia dokumentów aplikacyjnych należy zapoznać się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie, wzorem porozumienia o współpracy– załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzorem porozumienia w zakresie współadministrowania danymi osobowymi załącznik nr 2, dostępnymi na stronie www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl.
 7. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 12 przedszkoli/szkół. W przypadku, gdy limit miejsc uczestników projektu zostanie wyczerpany, wówczas sporządzona zostanie lista rezerwowa.
 8. Przedszkole/szkoła podstawowa, zgłaszając udział w projekcie:
 9. a) oświadcza, że zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 10. b) wskazuje nauczyciela odpowiedzialnego za koordynację uczestnictwa placówki w projekcie;
 11. c) deklaruje liczbę uczniów, którzy wezmą udział w projekcie, przy założeniu, że zgłoszona do udziału w projekcie grupa uczniów nie może liczyć minimalnie 100 uczestników podzielonych na 4 grupy.
 12. Przedszkole/szkoła zgłasza swój udział do projektu wypełniając wszystkie poniższe dokumenty:
 13. a) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 14. b) informację o nauczycielu, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy przesłać go za pośrednictwem strony internetowej projektu www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl.
 16. W przypadku zakwalifikowania placówki do udziału w projekcie, wydrukowany formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez dyrektora przedszkola/szkoły i dostarczony do Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” w terminie 5 dni od publikacji na stronie www projektu wyników naboru. W przypadku niemożliwości podpisania dokumentów przez osoby uprawnione wymagane jest pełnomocnictwo (pisemne) dla osoby podpisującej formularz. Pełnomocnictwo należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.
 17. Informacja o nauczycielu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych powinna zostać podpisana przez nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za organizację i współpracę z Koordynatorem projektu w ramach realizowanych przedsięwzięć projektu.
 18. Wypełnione i podpisane dokumenty aplikacyjne (formularz rekrutacyjny, informacja o nauczycielu) należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej (wymóg konieczny) na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem: „Magia Światła Łukasiewicza” w ciągu 5 dniu roboczych od publikacji wyników naboru placówek do projektu.
 19. Brak dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej wraz z wymaganymi podpisami będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia oraz wyboru kolejnej placówki z listy rezerwowej.
 20. Dokumenty aplikacyjne przysłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych do Koordynatora projektu pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
 21. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, rekrutacja może być kontynuowana po upływie terminu w pkt. II.1. Regulaminu. Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” poinformuje o przedłużeniu rekrutacji na stronie internetowej: www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl
 1. Kryteria wyboru placówek do projektu
 1. Złożone dokumenty aplikacyjne oceni komisja rekrutacyjna składająca się z dwóch przedstawicieli Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia”.
 2. Zgłoszenia szkół zostaną poddane ocenie formalnej dwuetapowej.
 3. Pierwszy etap oceny formalnej będzie obejmował następujące kryteria:
 4. a) sprawdzenie czy przedszkole/szkoła podstawowa jest zlokalizowana na terenie województwa opolskiego lub śląskiego;
 5. b) weryfikacja czy placówka zadeklarowała wymaganą liczbę dzieci będących uczestnikami projektu;
 6. c) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne wraz z oświadczeniami zostały poprawnie wypełnione;
 7. d) sprawdzenie daty i godziny wpłynięcia formularza.

Drugi etap oceny formalnej będzie obejmował:

 1. e) sprawdzenie, czy dokumenty aplikacyjne zostały podpisane przez odpowiednie osoby;
 2. f) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne zostały przesłane/dostarczone w formie papierowej do Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” w terminie wskazanym w Regulaminie.
 3. Zgłoszenia przedszkoli/szkół, które pozytywnie przejdą pierwszy etap oceny formalnej zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. III.3 a-d Regulaminu, będą zakwalifikowane do projektu i opublikowane na stronie internetowej projektu na liście rankingowej. Pozostałe zgłoszenia zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 4. Po upływie 5 dni od opublikowania wyników pierwszego etapu naboru placówek do projektu komisja rekrutacyjna zweryfikuje nadesłane dokumenty aplikacyjne zgodnie z pkt. III.3 e-f Regulaminu. Jeśli w wyniku weryfikacji lista rankingowa projektu ulegnie zmianie. Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” zaproponuje udział w projekcie kolejnej placówce z listy rezerwowej.
 5. W przypadku rezygnacji przedszkola/szkoły z udziału w projekcie podczas jego trwania, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna szkoła z listy rezerwowej.
 6. Po zakończeniu drugiego etapu oceny formalnej ostateczna przedszkoli/szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl
 • Przystąpienie do udziału w projekcie
 1. Z wyłonionymi w procesie rekrutacji przedszkolami/szkołami zostaną podpisane (obligatoryjnie) porozumienia o współpracy oraz porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi. Wzór porozumienia o współpracy stanowi załącznik nr 1 a wzór porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, i jest dostępny na stronie internetowej projektu magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępny w biurze projektu w siedzibie Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” oraz na stronie internetowej projektu magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl
 2. Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie łącza, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, przerwy w dostawie Internetu itp.) oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wykorzystanych systemów internetowych, wynikających z błędu zewnętrznego.
 3. Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować przedszkola/szkoły na stronie internetowej magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl
 4. Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” zapewni wszystkie możliwe środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 dla wszystkich uczestników projektu.
 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia”.
 6. Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji projektu lub do odstąpienia od realizacji projektu bez podania przyczyny.
 1. Załączniki
 1. Do niniejszego Regulaminu obowiązują poniższe załączniki:

Zał.1 – wzór porozumienia o współpracy z placówką oświatową

Zał.2 – wzór porozumienia w zakresie  współadministrowania danymi osobowymi

Zał.3 – formularz zgłoszeniowy do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- etap I”

Zał.4 – informacja o nauczycielu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Przyjęto dnia: 10.02.2022 roku

Skip to content