Porozumienie o współpracy

Załącznik nr 1

Porozumienie o współpracy

zawarte dnia …………………………2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu,

pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000850420, NIP: 7492109260, REGON: 000041631 reprezentowanym przez dr hab. inż. Iwonę Szwach – Dyrektora, zwanym dalej „Koordynatorem projektu”

a

…………………………(nazwa placówki) w ………………………, adres, dane rejestrowe, reprezentowanym przez ……………………………………. – Dyrektora, zwanym dalej „Przedszkolem/Szkołą”,

zwanymi łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Niniejsze porozumienie służy realizacji projektu „Magia Światła Łukasiewicza- warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I” przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630), zwanego dalej w treści umowy „Projektem”, skierowanego do uczniów przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z terenu województw śląskiego i opolskiego.

Celem projektu „Magia Światła Łukasiewicza- warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I” jest popularyzacja chemii jako nauki, wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Inicjatywy projektu mają za zadanie pomóc dzieciom w zrozumieniu podstawowych zagadnień chemicznych w łatwy i przystępny dla nich sposób oraz umożliwić zapoznanie się z postacią Ignacego Łukasiewicza – wybitnego polskiego chemika, farmaceuty, przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej i pioniera przemysłu naftowego.

Strony niniejszym deklarują nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia o współpracy (zwanego dalej „Porozumieniem”), na warunkach określonych poniżej.

1 – PRZEDMIOT POROZUMIENIA

  1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy i obowiązków Stron przy realizacji Projektu w Przedszkolu/Szkole.
  2. Dyrektor Przedszkola/Szkoły oświadcza, że zapoznał się z treścią Projektu, o którym mowa w Preambule i deklaruje w imieniu Przedszkola/Szkoły udział w Projekcie i współpracę w ramach realizacji inicjatyw popularnonaukowych przewidzianych w Projekcie z Koordynatorem projektu oraz zobowiązuje się do podjęcia czynności, o których mowa w niniejszym Porozumieniu.

2 – REALIZACJA PROJEKTU W PRZEDSZKOLU/SZKOLE

  1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
  2. Projektem będą mogą być objęci uczniowie Przedszkola i/lub klas I-III Szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 lub 2023/2024.
  3. Termin dwudniowych warsztatów chemicznych odbywających się w Przedszkolu/Szkole Koordynator projektu ustali z Dyrektorem Przedszkola/Szkoły co najmniej miesiąc przez planowanym terminem wydarzenia.
  4. Dyrektor Przedszkola/Szkoły wyznaczy Nauczyciela odpowiedzialnego za koordynację działań Projektu z ramienia placówki oraz współpracującego z przedstawicielem Koordynatora projektu.
  5. Współpraca w ramach projektu ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz drugiej Strony z tytułu realizacji niniejszego porozumienia. Niniejsze porozumienie nie rodzi żadnych wzajemnych roszczeń finansowych.

3 – ZADANIA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

  1. Do zadań Przedszkola/Szkoły będzie należało:
    1.1. Wskazanie nauczyciela odpowiedzialnego za koordynację projektu ze strony Przedszkola/Szkoły oraz ścisłą współpracę z Koordynatorem projektu przy organizacji warsztatów chemicznych na terenie placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, iż obowiązek zapłaty wynagrodzenia za czynności nauczyciela w ramach Projektu spoczywa na Przedszkolu/Szkole.
    1.2. Nieodpłatne udostępnienie sali/sal do realizacji warsztatów chemicznych z bezpośrednim dostępem do bieżącej wody, co najmniej 5 gniazdek elektrycznych, wyposażonej w rolety lub żaluzje okienne umożliwiające całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz udostępnienie zamykanego na klucz pomieszczenia (magazynku) w celu umożliwienia przechowywania materiałów, odczynników oraz sprzętu Koordynatora projektu niezbędnych do przeprowadzenia dwudniowych warsztatów.
    1.3. Pomoc w organizacji warsztatów chemicznych w Przedszkolu/Szkole: m.in. przygotowanie dokumentacji, przygotowanie i posprzątanie Sali, opieka nad dziećmi itp.
    1.4. Udostępnienie drobnych materiałów (np. papier, flamastry, nożyczki, klej, taśmy klejące, czajnik elektryczny, przedłużacze, tablica magnetyczna itp.) na czas realizacji warsztatów w Przedszkolu/Szkole.
    1.5. Zebranie od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w Projekcie, zgód  na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby Projektu i przekazanie ich do Koordynatora Projektu na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów w placówce.
    1.6. Potwierdzenie liczby uczniów zgłoszonych do udziału w warsztatach chemicznych (minimum 100 uczniów).
    1.7. Współpraca z Koordynatorem projektu we wszystkich kwestiach, mogących mieć wpływ na przebieg Projektu.
    1.8. Zapewnienie pracownikom Koordynatora projektu przeprowadzającym warsztaty chemiczne w Przedszkolu/Szkole posiłku i napojów.
    1.9. Zapewnienie niezbędnego sprzętu BHP i PPOŻ tj. gaśnic i apteczki.
  1. Przedszkole/Szkoła zamieści na swojej stronie internetowej i mediach społecznościowych oraz na terenie placówki, informację o uczestnictwie w Projekcie wraz z jego logiem oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki.
  2. Przedszkole/Szkoła deklaruje, że nauczycielem odpowiedzialnym za realizację i koordynację Projektu w Przedszkolu/Szkole będzie ………..….…………….., tel. ……………………….., email: ………………………..

4 – ZADANIA NAUCZYCIELA

  1. Do zadań nauczyciela w ramach Projektu będzie należało:
    1.1. Współpraca z przedstawicielami Koordynatora projektu w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów w Przedszkolu/Szkole oraz w ramach pozostałych inicjatyw Projektu, w ramach których Przedszkole/Szkoła będą chciały wziąć udział.
    1.2. Czuwanie nad porządkiem, bezpieczeństwem i opieka nad dziećmi będącymi uczestnikami Projektu.
    1.3. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu wśród uczniów oraz pozyskanie niezbędnych deklaracji, zgód, oświadczeń od rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w projekcie i przekazanie ich Koordynatorowi projektu.
    1.4. Prowadzenie ewidencji obecności uczniów na warsztatach oraz przekazanie list obecności Koordynatorowi projektu.
    1.5 Wypełnienie dyplomów dla uczestników projektu oraz opisanie prac wykonanych przez dzieci na warsztatach.
    1.6. Dokonania ewaluacji projektu poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w ramach Projektu, udzielenie wywiadu przedstawicielowi Koordynatora projektu oraz wytypowanie wśród uczestników projektu dzieci do udzielenia wywiadu.
    1.7. Konsultacje i pomoc uczniom w przygotowaniu pracy konkursowej do Projektu oraz jej przesłanie do Koordynatora Projektu.
    1.8. Bieżące reagowanie na pojawiające się w trakcie realizacji Projektu problemy.
    1.9. Niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na przebieg realizacji Projektu w Przedszkolu/Szkole.
  1. Koordynator projektu nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności nauczyciela w ramach projektu.

5 – ZADANIA KOORDYNATORA PROJEKTU

  1. Do zadań Koordynatora projektu będzie należało:
    1.1. Opracowanie treści merytorycznych w ramach Projektu, w tym opracowanie scenariusza warsztatów chemicznych, opracowanie dodatkowych konspektów doświadczeń, filmików instruktażowych, wzorów dokumentów (tj. porozumienie o współpracy, formularz zgłoszeniowy, ankiety, zgody RODO, informacja o nauczycielu, dyplom dla uczestnika projektu, ankieta ewaluacyjna itp.) oraz ich udostępnienie.
    1.2. Organizacja oraz przeprowadzenie dwudniowych warsztatów chemicznych w Przedszkolu/Szkole dla 100 uczniów.
    1.3. Zorganizowanie spotkań on-line z nauczycielami Przedszkola/Szkoły.
    1.4. Organizacja konkursu dla grup uczestniczących w projekcie. Regulamin konkursu będzie ogłoszony publicznie na stronie internetowej www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl oraz przesyłane drogą elektroniczną do wiadomości wszystkich Przedszkoli/Szkół uczestniczących w Projekcie.
    1.5. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Projektu na której dostępne będą m.in. dokumenty do pobrania, filmy instruktażowe, dodatkowe materiały dydaktyczne, galeria zdjęć, filmów itp.
    1.6. Organizacja Dnia z Łukasiewiczem będącego nagrodą dla zwycięskiej grupy/klasy uczestników projektu biorących udział w Projekcie i w konkursie, o którym mowa w pkt.1.4.
    1.7. Koordynacja i realizacja Projektu oraz informowanie Przedszkola/Szkoły o wszystkich kwestiach i czynnikach mogących mieć wpływ na jego realizację.

6 – FINANSOWANIE PROJEKTU

  1. Działania Projektu są finansowane ze środków Koordynatora projektu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki zgodnie z zapisami zawartymi w Preambule niniejszego porozumienia o współpracy.
  2. Koszty kwalifikowane w ramach projektu obejmują wszystkie koszty wskazane w projekcie i wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z umową nr SONP/SP/514634/2021 zawartą pomiędzy Koordynatorem Projektu, a Ministerstwem Edukacji i Nauki w tym m.in.:
    • Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów w Szkole/Przedszkolu, w tym koszty materiałów, odczynników, środków ochrony osobistej dla uczestników projektu.
    • Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem spotkań on-line z nauczycielami Przedszkola/Szkoły.
    • Koszty wynagrodzeń pracowników Koordynatora projektu zaangażowanych w realizację przedsięwzięć projektu.
    • Koszty wykonania materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli zamieszczanych na stronie www projektu (scenariusze zajęć, filmy instruktażowe).
    • Koszty wykonania dyplomów dla uczniów biorących udział w warsztatach chemicznych.
    • Koszty organizacji Dnia w Łukasiewiczu stanowiącego nagrodę dla laureatów konkursu organizowanego w ramach projektu.
    • Koszty związane ze stroną internetową projektu.
  3. Wszystkie koszty projektu niewykazane w § 6 pkt. 2 niniejszego porozumienia nie będą ponoszone ze środków projektu.
  4. Koszty m.in. takie jak koszt wynajmu Sali na warsztaty chemiczne, koszt zużycia mediów w trakcie warsztatów chemicznych, koszty wynagrodzeń pracowników Przedszkola/Szkoły zaangażowanych we współpracę w ramach projektu są kosztami nieobjętymi finansowaniem w ramach Projektu i obciążają Przedszkole/Szkołę.

7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podstawową formą komunikowania się wszystkich Stron i uczestników Projektu będzie korespondencja (komunikacja) elektroniczna oraz telefoniczna z zastrzeżeniem.
  2. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas realizacji Projektu w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024.
  3. Spory pomiędzy stronami, związane z niniejszym porozumieniem, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Koordynatora projektu.
  4. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszego porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.
  6. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  7. Integralną część porozumienia stanowią jego załączniki:
    7.1. założenia projektu oraz harmonogram jego realizacji;
    7.2. informacja o nauczycielu;
    7.3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia (oświadczenie rodzica/opiekuna);
    7.4). deklaracja uczestnictwa uczniów;
    7.5. sprawozdanie z realizacji Projektu.
  8.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podpisy
W imieniu
Przedszkola/Szkoły …………………………………
 
W imieniu
Koordynatora Projektu ………………………………………
Załącznik nr 2

POROZUMIENIE W ZAKRESIE WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

Porozumienie dotyczące Współadministrowania Danymi Osobowymi zawarte w dniu  ……………………… pomiędzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000850420, NIP: 7492109260, REGON: 000041631. reprezentowanym przez: dr hab. Iwonę Szwach – Dyrektora, zwanym dalej „Koordynatorem projektu” a …………………………………………………………………….(nazwa placówki) w ………………………………………………………………………………………. (dane teleadresowe), reprezentowanym przez: ……………………………………. – Dyrektora, zwanym dalej „Przedszkolem/Szkołą”, zwanymi łącznie „Stronami” , lub „Współadministratorami”.

Preambuła

  1. Strony zawarły w dniu …………………………. „Porozumienie o współpracy” w celu realizacji projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I” przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630), zwanego dalej w treści umowy „Projektem”, skierowanego do uczniów przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z terenu województw śląskiego i opolskiego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
  2. Strony zgodnie oświadczają, iż administrują danymi osobowymi osób uczestniczących w Projekcie (uczniów, nauczycieli) i przetwarzają je na warunkach opisanych w niniejszym porozumieniu jako współadministratorzy a przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba (rodzic/opiekun w przypadku ucznia), której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie na piśmie.
  3. Strony, zawierając niniejsze porozumienie, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) – RODO oraz innym przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Celem projektu „Magia Światła Łukasiewicza- warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I” jest popularyzacja chemii jako nauki, wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

1 – Kategorie i zakres Danych Osobowych

  1. Kategorie i zakres Danych Osobowych przetwarzanych w ramach projektu opisanego w punkcie 1 powyżej:
  2. dzieci będące uczestnikami projektu (przedszkole/szkoła):
w zakresie: imienia, nazwiska, wieku oraz wizerunku zarejestrowanego na materiałach audiowizualny wykonanych w związku z udziałem dziecka w projekcie” Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap 1”;
  1. nauczyciel uczestniczący w projekcie:
w zakresie: imię i nazwisko, nazwa placówki oświatowej, telefon komórkowy, e-mail nauczyciela, wykształcenie oraz wizerunku zarejestrowanego na materiałach audiowizualny.

        2 – Sposoby przetwarzania Danych Osobowych

  1. Na stronie internetowej projektu ”Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I” pod adresem: www.magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl, na stronie internetowej organizatora warsztatów Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” icso.lukasiewicz. gov.pl oraz Centrum Łukasiewicz www.lukasiewicz.gov.pl,
  2. W materiałach informacyjnych i promocyjnych projektu ”Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”.
  3. W serwisach społecznościowych projektu ”Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” oraz Centrum Łukasiewicz, Facebook, Linkedln, Google, itp.
  4. Na stronie internetowej i mediach społecznościowych Facebook, Linkedln, Google, itp. oraz na terenie przedmiotowego przedszkola/szkoły.
  5. Przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w związku z finansowaniem projektu, w celach informacyjnych i promocyjnych w następującym zakresie:
  6. utrwalanie i zwielokrotnienie w całosci lub części poprzez wytworzenie egzemplarzy utworów jakąkolwik techniką drukarską, zapisu magnetyczneg, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową;
  7. obrotu egzemplararzami, na których utwory utwalono poprzez wprowadzenie ich do obrotu, użyuczenie lub najem egzemplarzy;
  8. rozpowrzechnienie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby kazdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a wszczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci internetowej, w tym na stronie internetowej Ministra;
  9. wykorzystanie poprzez umieszczenie /naniesienie na rzeczach ruchomych lub nieruchomościach.
  10. Po przez komunikatory do spotkań online w celu realizacji spotkań nauczycieli Przedszkola/Szkoły z koordynatorem projektu.

3 – Obowiązki Stron

  1. Strony zobowiązują się do przetwarzania Danych Osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności w sposób uwzględniający zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych wskazane w art. 5 RODO i uwzględniając wszystkie obowiązki określone we właściwych przepisach prawa, w szczególności w art. 6-11 RODO.
  2. Strony zobowiązują się powstrzymywać od takich działań faktycznych lub prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć bezpieczeństwo Danych Osobowych albo narazić inną Stronę na odpowiedzialności cywilną, administracyjną lub karną.
  3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji obowiązków ciążących na Współadministratorach Danych Osobowych.
  4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z:
  5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Koordynatora projektu: poprzez adres e-mail: iod@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Koordynatora projektu.
  6. Przedszkole/szkoła:………………………………………………………………………………………………….
  7. Sposób realizacji obowiązków Informacyjnych względem Podmiotów Danych. Klauzula informacyjna umieszczona na formularzach zgody:
  8. Informacja o nauczycielu odpowiedzialnym za współpracę w ramach projektu
  9. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka
  10. Na stronie internetowej magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl
  11. …………………………………………………………………………………………………..
  12. …………………………………………………………………………………………………..

4 – Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

  1. Uzyskane dane osobowe zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane lub udostępnione.
  2. Posiadane dane osobowe nie zostaną przekazane ani ujawnione żadnej osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §2 punkt 1,3,5 niniejszego porozumienia – bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej).
  3. Współadministratorzy zobowiązani są wdrożyć dokumentację i procesy zapewniające sposób ochrony danych osobowych określony w RODO, w szczególności:
  4. własną dokumentację ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  5. procedurę zapewniania osobom, których dane osobowe dotyczą, prawa dostępu do danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach wskazanych w RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i usuwania danych nadmiarowych
  6. procedurę obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

5 – Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. Strony mogą zlecać podmiotom przetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu, do których dane osobowe zostały przekazane. Strony nie mogą przetwarzać zebranych danych osobowych w żadnych innych celach.
  2. W przypadku niewykonania przez podmiot przetwarzający ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, Strona, która powierzyła podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w Porozumieniu – ponosi pełną odpowiedzialność wobec drugiego Współadministratora za wykonanie zobowiązań ciążących na podmiocie przetwarzającym.

6 – Odpowiedzialność

  1. Każda ze Stron odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzała powierzone dane osobowe (w tym podmiotów przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne.
  2. Każda ze Stron odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Administratora.
  3. Każda ze Stron odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
  4. Strona dopuszczająca się naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest zobowiązana, w ramach swojej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, do współpracy z drugą Stroną w razie postępowania przed organem nadzorczym lub sporu sądowego z podmiotem danych osobowych.
  5. W przypadku, gdy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków przez podmiot przetwarzający spoczywa na Stronie, która powierzyła mu przetwarzanie.

7 – Wypowiedzenie

  1. Porozumienie zostaje zawarta na czas obowiązywania Porozumienia podstawowego. W razie wątpliwości Porozumienie wygasa najpóźniej z momentem zakończenia obowiązywania Porozumienia podstawowego.
  2. Strony uzgadniają, że w przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia, Strona rozwiązująca będzie uprawniona do rozwiązania Porozumienia podstawowego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli dla jej wykonania niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.

8 – Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze Porozumienie stanowi regulację pomiędzy Stronami, o której mowa w art. 26 ust. 1 RODO.
  2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Podpisy
W imieniu
Przedszkola/Szkoły …………………………………
 
W imieniu
Koordynatora Projektu …………………………………
Skip to content